De Zonnekaart

De zonnekaart is een website die huiseigenaren inzicht geeft in de geschiktheid van hun dak voor zonnepanelen of zonneboilers. De kaart laat zien welke daken geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen of zonneboilers. De kaart toont de dakvlakken die voldoende zoninstraling hebben en geeft een goede inschatting van het aantal zonnepanelen dat hierop geplaatst kan worden. Met behulp van een eenvoudige rekenmodule kan snel worden uitgerekend wat de investering zal opleveren.

De zonnekaart is gebaseerd op een nauwkeurig hoogtebestand van Rijkswaterstaat. Met dit hoogtebestand is de zoninstraling berekend die rekening houdt met schaduwwerking van bijvoorbeeld omringende gebouwen, bomen, dakkapellen en schoorstenen op elk moment van het jaar.

De zoninstralingskaart geeft een nauwkeurig beeld van de dakdelen die voldoende zoninval hebben. Dakdelen met te veel schaduw door bomen of door ongunstige oriëntatie zijn automatisch uitgefilterd en worden niet meegenomen in de berekening. De uitkomsten zijn geijkt met historische weerdata van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).

De zonnekaart werkt zeer eenvoudig. Alleen het invullen of in de kaart aanklikken van een adres is voldoende om te zien of een dak geschikt is. Het resultaatvenster toont hoeveel zonnepanelen  op de geschikte dakvlakken geplaatst kunnen worden en hoe snel de investering is terugverdiend.

Het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler levert een belangrijke bijdrage aan een beter klimaat. Bij het opwekken van elektriciteit in een zonnepaneel komen namelijk geen milieuvervuilende stoffen of broeikasgassen (CO2) vrij. Een huishouden in Nederland zorgt gemiddeld voor 9.000 kilogram CO2-uitstoot per jaar (inclusief gas- en elektriciteitsverbruik en vervoer). In het resultaatvenster is te zien hoeveel de CO2-uitstoot vermindert.

Een huishouden in Nederland zorgt gemiddeld voor 9.000 kilogram CO2-uitstoot per jaar inclusief gas- en elektriciteitsverbruik en vervoer. Door het plaatsen van zonnepanelen wordt uw jaarlijkse uitstoot verminderd. De precieze CO2-reductie is afhankelijk van de energieleverancier en of iemand bijvoorbeeld al groene energie afneemt. In de berekening is uitgegaan van een CO2-reductie van 581 kilogram/jaar voor elke 1000 kWh die de zonnepanelen jaarlijks opwekken.

De zonnekaart is hier te vinden.